Eş anlamlı kelimeler

Eş anlamlı kelimeler  Listesi,
eş anlamlı kelimeler sözlüğü,


abide <-------> anıt
ablem <-------> belirge
abluka <-------> kuşatım
acayip <-------> yabancı
acele etmek <-------> İvmek
aceleci <-------> ivecen
Acz (aciz) <-------> düşkü
adabı muaşeret <-------> görgü
adalet <-------> tüze
adaptasyon <-------> uyarlama
adapte etmek <-------> uyarlamak
adât ve ahlak <-------> töre
adet <-------> alışkanlık, görenek
adet <-------> sayı
adli <-------> tüzel
afaki <-------> şundan, bundan
afiyet <-------> esenlik, sağlık
afsun (efsun) <-------> büyü
ahenk <-------> uyum
ahenkli <-------> uyumlu
ahenksiz <-------> uyumsuz
ahiren <-------> son günler
ahize <-------> alıcı, almaç
ahlak <-------> aktöre
ahlaki <-------> aktöresel
aidat <-------> ödenti, kesinti
aidiyet <-------> ilinti
ait <-------> değin, ilişki, ilişkin
ajan <-------> gizmen
akis <-------> yankı
akli <-------> ussal
aksan <-------> dil, vurgu
aksetmek <-------> yansımak
aksiyon <-------> belit
aktif <-------> etken, etki, eylemlemsel
aktüalite <-------> Güncellik
aktüel <-------> güncel
alaka <-------> ilgi
alakadar <-------> ilgili
alarm <-------> uyandırı
alelade <-------> olağan
alem <-------> evren
alemet <-------> belirti
alev <-------> yalım
aleyhtar <-------> karşıtçı
amatör <-------> özengeç
ambargo <-------> engelleyim
amel <-------> edim
ameli <-------> edimsel, kılgısal
ameliye <-------> işlem
amil <-------> etmen
amme <-------> kamu
amplifikatör <-------> yükselteç
amud <-------> dikme
amudi <-------> dikey
anahtar <-------> açkı
analfabet <-------> okumaz yazamaz
analiz <-------> çözümleme
anane <-------> gelenek
anarşi <-------> kargaşa, düzensizlik
ançuez <-------> hamsi ezmasi, hamsi sarması
anlaşmazlık <-------> ihtilaf
antet <-------> başlık
antitez <-------> karşı sav
antoloji <-------> seçki
antreman <-------> alıştırım
antrenör <-------> alıştırman
antrepo <-------> ara koruncak
antropoloji <-------> insanbilim
araz <-------> belirti
arkeolog <-------> kazıbilimci
arzuhal <-------> dilekçe
asa <-------> değnek
asalet <-------> soyluluk
asır <-------> çağ, yüzyıl
asri <-------> çağdaş
astronom <-------> gökbilimci
aşk <-------> sevi
atalet <-------> süredurum (Fizik)
ati <-------> gelecek, ilerisi
avans <-------> önödeme, öndelik
ayna <-------> gözgü
aynı <-------> özdeş
ayniyet <-------> özdeşlik
azap <-------> ezinç
aza <-------> üye
bagaj <-------> taşıncak, taşıncaklik
bahtiyar <-------> mutlu
baki <-------> kalımlı
bakir <-------> erdem
bakire <-------> erden
banliyö <-------> yörekent
baraz <-------> büget
bariz <-------> belirgin
basit <-------> yalınç
bazı <-------> bir takım, kimi
bedbaht <-------> mutsuz, karayazgılı
bedbin <-------> kötümser
beddua <-------> ilenç, ilenme
bedel <-------> karşılık
bedhah <-------> kötücül
beka <-------> kalım
bekraunt <-------> artyetişim
bereketli <-------> artağanlık
beyanat <-------> demeç
beyanname <-------> bildirge, bildiri
beynelmilel <-------> uluslararası
bibliyofil <-------> kitap seven
bibliyografya <-------> kaynakça
bilhassa <-------> özellikle
bilvasıta <-------> dolaylı
bina <-------> yapı
bitap <-------> argın
bitaraf <-------> yansız
biyografi <-------> yaşam öyküsü
bizzat <-------> kendi, kendin, kendim
blokaj <-------> bekletim
blöf <-------> ürkütmece
bono <-------> ödence
brifing <-------> özetlem
buhar <-------> buğu
buhran <-------> bunalım
buldozer <-------> yerkürer
burjuva <-------> kentsoylu
burs <-------> öğrenmelik
bünye <-------> yapı
bürokrasi <-------> yazçiz
bürokrat <-------> yazçizci
cahil <-------> bilisiz
casus <-------> çaşıt
cazibe <-------> Albeni, alım, çekicilik
cinayet <-------> kıya, öldürü
cins <-------> eşey
cinsi <-------> eşeysel, cinsel
ciro <-------> çevirim
civar <-------> yöre
cümle <-------> tümce
çaresizlik <-------> umarsızlık
çek <-------> ödene
dair <-------> değin, üzerine
damping <-------> düşürüm
debdebe <-------> görkem
defa <-------> kez
def'aten <-------> birden
defile <-------> giyim gösterisi
define <-------> gömü
deformasyon <-------> değiştirim
dehşet <-------> yılgı
dejenerasyon <-------> soysuzlsşma, yozlaşma
dekor <-------> bezem
dekorasyon <-------> bezemleme
delil <-------> kanıt
demogog <-------> halk avcısı
demografi <-------> nüfus bilimi
demokrasi <-------> elerki
demokratik <-------> elerksel
departman <-------> bölüm
depo <-------> korunak
depo etmek <-------> yığmak, biriktirmek
depozit <-------> önödence
dercetmek <-------> koymak, geçirmek
derece <-------> aşama
deşarj <-------> boşalım, boşalma
deşifre etmek <-------> çözmek, sökmek
devalüasyon <-------> değer düşürme
devam <-------> sürek
deveran <-------> dolaşım
devet <-------> çağrı
devir <-------> çağ, çevrim
devre <-------> çevrim(fiz), dönem
dilem <-------> ikilem
direkt <-------> dolaysız
direktif <-------> yönerge
diyalektif <-------> eytişim
doktrin <-------> öğreti
döviz <-------> istence(gösteride)
dua <-------> yakarış, yakarma
düşman <-------> yağı
ebedi <-------> ölümsüz, sonrası, bengi
edebi <-------> yazınsal
edebiyat <-------> yazın
efkarı umumiye <-------> kamuoyu, halkoyu
egoist <-------> bencil
ehemmiyet <-------> önem
ehil <-------> yeterli
ehliyet <-------> yeterlik
ekonomi <-------> tutum
ekonomik <-------> tutumsal
ekseriya <-------> çoğun, çoğu kez, çoğu zaman
ekseriyat <-------> çoğunluk, oy çokluğu
ekskavatör <-------> yerkazar
ekstra <-------> özüt
el'an <-------> şimdi, bugünlü günde
elastiki <-------> esnek
elastikiyet <-------> esneklik
elbise <-------> giysi
elit <-------> seçkin
emin <-------> güvenilir, güvenli
emir <-------> buyruk, komut
emniyet <-------> güvenlik, güvenirlik
emparyalist <-------> sömürgeci
emperyalizm <-------> elkoyuculuk, buyuruculuk
empresyonist <-------> izlenimci
emretme <-------> buyurma
endikatör <-------> gösterge
endirekt <-------> dolaylı
endişe <-------> kaygı
endüstri <-------> işleyim
enerji <-------> erk, güç, güre
enerjik <-------> gürel, güreli
enfreruj <-------> kızılötesi
enkaz <-------> yıkıntı
enstruman <-------> araç, çalgı
entern <-------> yetişici (hekimlik)
entresan <-------> ilginç, ilgi çekici
erozyon <-------> aşınma
esaret <-------> tutsaklık
esas <-------> asal
esef etmek <-------> acınmak
eser <-------> yapıt, yaratı
esir <-------> tutsak
eskiz <-------> taslak
esrarlı <-------> gizemli
estetik <-------> güzel duyu
eşantiyon <-------> örneklik
eşel mobil <-------> oynak ölçü
etraf <-------> çevre, dolay
evham <-------> kuruntu
ezeli <-------> öncesiz
ezilet <-------> özgü
faal <-------> etkin
faaliyet <-------> etkenlik
fabrika <-------> yapınak
fabrikasyon <-------> yapınış
fabrikatör <-------> yapınman
facia <-------> ağlatı
fakir <-------> yoksul
fakirlik <-------> yoksulluk
faktör <-------> etman
fal <-------> bakı
fani <-------> kalımsız
fantezi <-------> düşlem
faraziye <-------> varsayım
fark <-------> ayrım
farklı <-------> ayrımlı
farksız <-------> ayrımsız
farz etmek <-------> varsaymak
fatura <-------> satmaca
fayda <-------> yarar
faydalanma <-------> yaralanma
faydalı <-------> yaralı
fazilet <-------> erdem
fedakar <-------> esirgemez, özverili, özgeçili
felaket <-------> yıkım
ferman <-------> buyruk, buyrultu
fert <-------> birey
fetiş <-------> tapıncak
fevkalade <-------> olağandışı, olağanüstü
feza <-------> uzay
fikir <-------> düşünü, düşüncel
filhakika <-------> gerçekten
finanse etmek <-------> akçalamak
form <-------> biçim
forumdas.net<------->forumdas
fren <-------> durduraç
frigotik <-------> soğutmalı
fuel oil <-------> yağyakıt, sıvıyakıt
fultaym <-------> tamgün
füsun <-------> büyü
gafil <-------> aymaz
gaflet <-------> aymazlık
galibiyet <-------> yengi
garanti <-------> güvence
garip <-------> yabansı
gaye <-------> amaç, erek
gayret <-------> çaba
gayri ihtiyari <-------> istemsiz
gayri muayyen <-------> belgisiz, belirsiz
gayri muntazam <-------> düzensiz
gayri mümkün <-------> olanaksız
gayri müsavi <-------> eşitsiz
gayri samimi <-------> içtensizlik
gayri tabii <-------> olağandışı, olağanüstü
gazete <-------> günce
gıda <-------> besin
grafik <-------> çizge
grev <-------> işbırakımı, bırakım
greyder <-------> yerdüzler
güruh <-------> tayfa, takım, bölük
haberleşme <-------> bildirişim, yazışma
hacim <-------> oylum
hadise <-------> olay
hafif <-------> yeğni
hafıza <-------> bellek
hakem <-------> yargıcı
hakikat <-------> gerçek
hakim <-------> bilge
hâkim <-------> başat, egemen, yargıç
hakimiyet <-------> başatlık, egemenlik
hal <-------> çözüm, durum
hal çaresi <-------> çözüm yolu
hal şekli <-------> çözüm yolu
halletmek <-------> çözmek
hamle <-------> atılım
hararet <-------> ısı
hareket etmek <-------> devinmek
hars <-------> ekin
has <-------> özgü
hasıl olmak <-------> üremek
hasım <-------> yağı
hasret <-------> özlem
hassas <-------> duyar, duyarlı
hassasiyet <-------> duygan, duygulu, duyarlık
hasta <-------> sayrı
hastalık <-------> sayrılık
hat <-------> çizgi
hata <-------> yanılgı
hatip <-------> konuşmacı
hatıra <-------> andaç, anı
hatırlama <-------> ansıma
hatırlamak <-------> ansımak
hayal <-------> düş, görüntü
hayal etmek <-------> düşlemek
hayali <-------> düşsel, imgesel
hayat <-------> dirim, yaşam
hayati <-------> dirimsel, yaşamsal
hayret <-------> şaşkı
haysiyet <-------> onur, özsevi
haysiyetli <-------> onurlu
haysiyetsiz <-------> onursuz
hazım <-------> sindirim
hazine <-------> gömü
hedef <-------> erek
hediye <-------> armağan
helelozni <-------> sarmalı (fizik)
hemcins <-------> türdeş
hemfikir <-------> düşündeş, oydaş
hercümerç <-------> karışıklık, kargaşalık
heterojen <-------> ayrışık
hevesli <-------> özenci
heyecan <-------> coşku
heyet <-------> kurul
heykel <-------> yontu
heykeltraş <-------> yontucu
hibe <-------> bağışlama
hicret <-------> göç, göçme
hikaye <-------> anlatı, öykü
hikaye etmek <-------> öykülemek
hile <-------> aldatıcı
his <-------> duygu
hisse <-------> pay
hissedar <-------> paydaş
hissetmek <-------> duymak, sezmek
hissikablevuku <-------> önsezi
hitabe <-------> söylev
hiyerarşi <-------> aşama, sıradüzen
hobi <-------> düşkü
hodbin <-------> bencil
holding <-------> tüm ortaklık
homojen <-------> benzeşik
homoseksüel <-------> eşcinsel
hukuk <-------> tüze
hukuki <-------> tüzel
hulasa etmek <-------> özetlemek
hurafe <-------> boşinan
husumet <-------> yağılık
hususi <-------> özel
hususi teşebbüs <-------> özel girişim
hususiyet <-------> özellik
huzme <-------> demet
hücre <-------> göze (biyoloji)
hücum <-------> saldırı, atak
hücum etmek <-------> saldırmak
hükmi şahıs <-------> tüzel kişi
hüküm <-------> yargı
hümanist <-------> insancı, insancıl
hür <-------> erkin
hürmet <-------> saygı
hürriyet <-------> özgürlük
hüviyet <-------> kimlik
ibadet <-------> tapınç
ibadet etmek <-------> tapınmak
ibret <-------> öğrenek
icap (ettirmek) <-------> gerektirme
icap etmek <-------> gerekmek
icat <-------> buluş
icra etmek <-------> uygulamak, yürütmek
içtimai <-------> toplumsal
idare <-------> yönetim
idare heyeti <-------> yönetim kurulu
idareci <-------> yönetici
idari <-------> yönetimsel
iddia <-------> sav
iddia etmek <-------> savlamak
ideal <-------> ülkü, ülküsel
idealist <-------> ülkücü
ididal <-------> ılımlılık, ölçülülük
idrak <-------> algı
idrak etmek <-------> algılama, anlamak
ifade <-------> anlatım, deyiş
iflas <-------> batkı
ifraz <-------> salgı
iftira <-------> kara çalma, karacılık
ihmal etme <-------> savsaklamak
ihmalkar <-------> savsak
ihracaat <-------> dışsatım
ihsan <-------> kayra
ihtar <-------> uyarı, uyarma
ihtimal <-------> olasılık
ihtimam <-------> özen
ihtiras <-------> tutku
ihtisas <-------> uzmanlık
ihtişam <-------> görkem
ihtiyaç <-------> gerekseme
ihtiyari <-------> istemli
ihtiyat <-------> sakıntı
ihtiyatkar <-------> sakıngan
ihtizaz <-------> titreşim
ikametgah <-------> konut
ikaz <-------> uyarı, uyarma
ikmal <-------> bütünleme
iktibas <-------> aktarma, alıntılama
iktidar <-------> erk
iktifa etmek <-------> yetinmek
iktisadi <-------> tutumsal
iktisat <-------> tutum
ilahi <-------> tanrısal
ilahiyat <-------> tanrı bilim
ilan <-------> duyuru
ilga etmek <-------> varlığını kaldırmak
ilham <-------> esin
ilham almak <-------> esinlenmek
illegal <-------> yasadışı
illüzyonist <-------> gözbağcı
ilmi <-------> bilimsel
iltica <-------> sığınma
iltica etmek <-------> sığınmak
iltihap <-------> yangı, irin
ima <-------> anıştırma
ima etmek <-------> anıştırmak
imaj <-------> görüntü, imgel
imal <-------> yapım
imalatçı <-------> yapımcı
imalathane <-------> yapımevi
iman <-------> inan, inanç
imkan <-------> olabilirlik, olanak
imkansız <-------> olanaksız
imla <-------> yazım
imtihan <-------> sınav
imtiyaz <-------> ayrıcalık
inat <-------> direnim
indeks <-------> dizin
infaz <-------> yürütüm
inhiraf <-------> açılım
inhisar <-------> tekel
inkar <-------> yadsıma
inkar etmek <-------> yadsımak
inkilap <-------> devrim
inkişaf <-------> açınma, gelişim, gelişme
insiyak <-------> içgüdü
insiyaki <-------> içgüdüsel
inşaat <-------> yapı
intiba <-------> duyuş, izlenim
intihap <-------> seçim
intizam <-------> düzen, düzenlilik
iptidai <-------> ilkel
irade <-------> istem, istenç
irsi <-------> kalıtsal
irtibat <-------> bağlantı
irtica <-------> gericilik
irticalen <-------> doğaçtan, doğaçlama
isim <-------> ad
ispat <-------> kanıtlama
ispat etmek <-------> kanıtlamak
istatistik <-------> sayılama
istibdat <-------> baskı, zorbalık
istida <-------> dilekçe
istidat <-------> anıklık
istifa <-------> çekilme
istifade <-------> ası, yarar
istifade etmek <-------> yararlanmak
istihbarat <-------> danışma, haber alma
istihlak <-------> tüketim, yoğaltım
istihsal <-------> üretim
istikamet <-------> doğrultu, yön, yönelti
istiklal <-------> bağımsızlık
istila <-------> salgın
istimlak <-------> kamulaştırma
istisna <-------> ayrallık, kural dışı
istişare <-------> danışma
isyan <-------> başkaldırı
işaret <-------> im, belgi, belirti
işaret etmek <-------> imlemek, göstermek
ithalat <-------> dışalım
itibar <-------> saygınlık
itikat <-------> inanç
itilaf <-------> anlaşma
itimat <-------> güven,
itina <-------> özen
itinalı <-------> özenli
itiyat <-------> alışkı, alışkanlık
itiyat <-------> alışkanlık
izah <-------> açıklama, anlayış
izale (etme) <-------> giderme, yoketme
izdiham <-------> yığılaşma
izolasyon <-------> yalıtım
izole etmek <-------> yalıtmak
izzeti nefis <-------> onur, özsevi
jeneratör <-------> üreteç (Fiz)
jeolog <-------> yerbilimci
jeoloji <-------> yerbilim
jurnal <-------> giz iletim
jüri <-------> seçici
kabiliyet <-------> yetenek
kabir <-------> gömüt
kabus <-------> karabasan, ağırlık basma
kadar <-------> değin, dek, denli
kademe <-------> aşama
kader <-------> alınyazısı, yazgı
kaderci <-------> yazgıcı
kafi <-------> yeter, yeterli
kafiye <-------> uyak
kaide <-------> kural
kainat <-------> evren
kalifiye <-------> nitelikli
kalite <-------> nitelik
kaliteli <-------> nitelikli
kamera <-------> sinealıcı
kamp <-------> dinlenek, toplanak
kampanya <-------> savaşım, alım-satım dönemi
kamyon <-------> yüklet
kanaatkar <-------> yetkin
kanande <-------> akıncı
kanun <-------> yasa
kanuni <-------> yasal
kaparo <-------> güvenmelik
kapital <-------> anamal
kapitalist <-------> anamalcı
kapris <-------> özenç
karakter <-------> ıra
kare <-------> dördül
kati <-------> kesin
katip <-------> yazman
katiyen <-------> kesinlik
katliam <-------> kırım
kaybetme <-------> yitirme
kaybolmak <-------> yitmek
kayıp <-------> yitik
keder <-------> üzünç
kelime <-------> sözcük
kemiyet <-------> nicelik
kere <-------> kez
kesafet <-------> yoğunluk
kesif <-------> yoğun
keşif <-------> bulgu
keyfiyet <-------> nitelik
kifayet <-------> yeterli
kifayetli <-------> yeterli
kifayetsiz <-------> yetersiz
kısım <-------> bölüm
kıstas <-------> ölçek, ölçüt
kitabe <-------> yazıt
kıyafet <-------> giyim
kıyas <-------> örneksel
kıyas <-------> ölçme, benzetme
kıyaslama <-------> karşılaştırma
kollokyum <-------> konuşu
komedi <-------> güldürü
komedyen <-------> güldürmen
komisyon <-------> yarkurul
kompleks <-------> karmaşık, karmaşa
komplike <-------> karışık
komplo <-------> gizdüzen
komposizyon <-------> düzen
konferans <-------> konuşma
konfeti <-------> saçı
kongre <-------> kurultay
konserve <-------> saklanca