Önemli Tarihi Olaylar Kronolojsi


Tarihteki Önemli Olaylar

1.haçlı seferi
1098

1.haçlı seferinin sonu
1102

Anadolu Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan savaş sonrası Habur suyunda boğularak öldü.
1110

2.haçlı seferi
1149

Selahaddin Eyyubi öldü
1202

Hacı Bektaşi veli doğdu.
1211

Yunus emre doğdu
1243

Kösedağ Savaşı(Türkiye Selçukluları yıkılış sürecine girdi)
1248

Alamut Kalesi'nin Hülagû Han tarafından alınması. Karakurum'daki Büyük Kağan'a bağlı olarak Hülagû Han İlhanlılar devletini kurdu.
1258

I.Osman (Osman Bey): Osmanlı devletinin kurucusu.
1260

Moğollar ilk kez Sultan Kutuz tarafından tamamen kılıçtan geçirildi
1277

Mengüçlü beyliğinin yıkılışı
1281


Osmanlı Devleti'nin kuruluşu. Selçuklu Devleti'nin dağılmasından sonra Anadolu'da kurulan beyliklerden Osmanoğulları'nın başındaki Osman Gazi tarafından Osmanlı Devleti kuruldu.
1329

Maltepe savaşı.Bizans Osmanlı.osmanlılar yeniyor.
1362

Devletin başına 1. murat geçti
1363

Sazlıderede Bizans Bulgar ordusunu Osmanlı yenilgiye uğrattı.
1364

Sırpsındığı savaşı
1389

1.kosava savaşı
Yıldırım beyazit tahta çıktı(1.muradın oğlu)
1396

Niğbolu savaşı
1402

Ankara savaşı(önemli)
1413

Fetret devri
1421

Sultan 2.murad padişah oldu
1444

1453
İstanbul feth edildi Osmanlı yükselme dönemine girdi.


   1923


   4 Şubat Lozan Konferansı açılıyor.
   17 Şubat İzmir İktisat Kongresi toplanıyor.
   1 Nisan B.M.M. yeni seçimler için karar veriyor.
   15 Nisan T.B.M.M. dağılıyor.
   9 Ağustos Halk Partisinin kurulması.
   11 Ağustos T.B.M.M.nin açılması.
   23 Ağustos Lozan Muahedesinin T.B.M.M.inde tasdiki.
   6 Ekim Türk Ordusunun İstanbul’a girmesi.
   13 Ekim Ankara başkent.
   29 Ekim Cumhuriyetin ilanı Gazi M. Kemal Cumhurbaşkanı.
   30 Ekim Başbakan olarak İsmet Paşa’nın göreve gelmesi.
   1 Kasım Fethi Okyar’ın Cumhuriyet devrinde T.B.M.M.’nin ilk başkanı seçilmesi.

 

   1924


   3 Mart Şeriye ve Evkaf vekaletlerinin kaldırılması.
   Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaletinin kaldırılması.
   3 Mart Hilafetin kaldırılması ve Osmanoğullarının Türkiye dışına çıkarılması. Tevhid-i Tedrisat Kanunu.
   8 Mart Şeriat mahkemelerinin kaldırılışı.
   20 Nisan Yeni anayasanın kabulü.
   25 Nisan Türkiye ile Cemiyet-i Akvam’ın Musul konusunda anlaşması.
   20 Kasım İsmet Bey’in başbakanlıktan istifası.
   21 Kasım Fethi Bey’in yeni hükümeti kurması.
   4 Aralık Şehit yetimlerine İstiklal madalyası yasasının kabulü.
   8 Aralık Terakkiperver Cumhuriyet fırkasına Kazım Karabekir’in başkanı, Ali Fuat’ın genel sekreter olarak seçilmesi.

   1925


   11 Şubat Şeyh Sait İsyanı.
   17 Şubat Aşar vergisinin kaldırılışı.
   2 Mart Fethi Bey’in istifası.
   4 Mart Takrir-i Sükun kanununun çıkarılması, 2. İstiklal mahkemesinin
   kuruluşu.
   12 Nisan Şeyh Sait’in yakalanması.
   3 Haziran Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılışı.
   5 Ağustos Mustafa Kemal’in Latife Hanım’dan ayrılması.
   24 Ağustos Mustafa Kemal’in Kastamonu gezisine çıkması.
   2 Eylül Tekke ve zaviyelerin, türbelerin kapatılması, dini kıyafetleri ve memurların şapka giyeceklerine dair Bakanlar Kurulu kararının yayınlanması.
   25 Kasım Şapka Kanunu.
   30 Kasım Tekke ve zaviyeler ile türbelerin kapatılmasına ve türbedarlıklar ile bazı ünvanların men ve ilgasına dair kanun.
   26 Aralık Milletlerarası saat ve takvimin kabulü hakkında kanun.

 

   1927


   15-20 Ekim Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Büyük Nutuk’unu okuması.

   1928


   10 Nisan Anayasada değişiklikler yapılarak Türkiye Cumhuriyeti’nin laik devlet karakterinin açıklığa kavuşturulması (Anayasada mevcut “Devletin dini islamdır” hükmünün kaldırılması).
   24 Nisan Milletlerarası rakamların kabulüne dair kanun.
   28 Mayıs Millet mekteplerinin açılması hakkında kanun. Türk vatandaşlığı kanunu.
   8 Ağustos Gazi Mustafa Kemal’in İstanbul Sarayburnu’nda halka ilk defa yeni Türk harflerinden söz açması.
   1 Kasım Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun’un T.B.M.M.’den geçmesi.

   1929

   24 Nisan İcra ve İflas Kanununun kabulü.
   15 Mayıs Deniz Ticaret Kanununun kabulü.

   1930


   20 Şubat Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununun kabulü.
   3 Nisan Belediye seçimlerinde Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı tanıyan kanunun kabulü.
   11 Haziran Cumhuriyet Merkez Bankası Kuruluşu Hakkında kanun.
   12 Ağustos Fethi (Okyar) Bey başkanlığında Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu.
   17 Kasım Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kendini feshetmesi.
   23 Aralık Menemen’de inkilaplar aleyhine ayaklanma ve öğretmen yedeksubay Kubilay’ın şehit edilmesi.

   1931


   26 Mart Ölçüler kanununun kabulü.
   12 Nisan Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti (Türk Tarih Kurumu)’nunkuruluşu.

  1932


   19 Şubat Halkevlerinin açılması.
   12 Temmuz Türk Dili Tetkik Cemiyeti (Türk Dili Kurumu)’nun kurulması.

   1933


   31 Mayıs İstanbul Darülfünunun ilgası ve İstanbul Üniversitesinin Kurulması Hakkında Kanun.
   20 Haziran Üniversitede İnkılap Enstitüsü’nün kurulması.
   4 Ekim Türk İnkılap Enstitüsünde ilk İnkılap dersinin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Hikmet (Bayur) Bey tarafından verilmesi.
   26 Ekim Türk kadınlarına köy İhtiyar heyetlerine seçme ve seçilme hakkının tanınması.

   1934

   21 Haziran Mustafa Kemal’e TBMM’nin Atatürk soyadını vermesi.
   3 Aralık Hangi dine mensup olursa olsun, din adamlarının mabet ve ayinler dışındaki dini kisve taşımalarının yasaklanmasına dair kanun.
   5 Aralık Türk kadınlarına milletvekili seçme ve seçilme hakkını tanıyan anayasa değişikliği.

 
  1938
   14 Ocak Türkiye-Irak-İran-Afganistan arasında aktedilen “Saadabat Paktı”nın TBMM’ce onaylanması.
   30 Mart Atatürk’ün hastalığı ile ilgili ilk resmi tebliğ.
   19 Mayıs Atatürk’ün son defa 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gösterilerini izlemesi ve Hatay sorunu ile ilgili olarak -rahatsızlığına rağmen- Güney gezisine çıkması.
   20 Mayıs Atatürk’ün Mersin’de askeri geçit törenini izlemesi.
   24 Mayıs Atatürk’ün Adana’da askeri geçit törenini izlemesi
   3 Temmuz Antakya’da Türk ve Fransız askeri heyetleri arasında askeri anlaşmanın imzası (Hatay’la ilgili).
   5 Temmuz Türk birliklerinni coşkun sevgi gösterileri içinde Hatay’a, İskenderun’a girişi. Anlaşmada öngörülen yerlerde göreve başlaması.
   2 Eylül Hatay Millet Meclisinin toplanması ve Tayfur Sökmen’in Devlet Başkanı seçilmesi.
   17 Ekim Atatürk’ün ilk defa komaya girişi.
   8 Kasım Atatürk’ün hastalığının ağırlaştığını bildiren raporların yeniden yayınlanmaya başlaması.
   10 Kasım Saat dokuzu beş geçe Atatürk’ün son nefesini vererek hayattan ayrılışı.