SSK Borcunu Taksitlendirme
SSK Borcunu Taksitlendirebiliyormuyuz
SSK Borcu

A - TECİL VE TAKSİTLENDİRMENİN KAPSAMI :

Kurumumuzca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca takip ve tahsil olunan prim, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, tasarrufu teşvik kesintisi, sosyal yardım zammı, topluluk sigortası priminden oluşan alacaklar ile bunlara ait gecikme zammı, faiz ve fer'i alacakları tecil ve taksitlendirmeye tabi tutulacaktır.

Bu durumda 2001/Nisan ayı sonuna kadar (2001 Mart ayı kamu sektörü için 15.03.2001 - 14.04.2001 ayı dahil) tahakkuk etmiş yukarıda türleri sayılan işveren borçları bu taksitlendirme kapsamından yararlandırılacaktır.

B - BAŞVURU SÜRESİ :

Tecil ve taksitlendirmeden yararlanmak isteyen borçlularca, 31.05.2001 günü mesai bitimine kadar bağlı bulundukları sigorta veya il müdürlüklerine yazılı talepte bulunulması gerekmektedir.

Borçlularca her borç türü için ayrı ayrı yazılı talepte bulunulması, söz konusu borçlar hangi serviste takip ediliyorsa (örneğin; icraya intikal etmiş borçların İcra Takip Haciz ve Satış Servisince icraya intikal etmeyen, borçlar için ise işveren Servislerince veya diğer ilgili servislerce) taksitlendirme ve tahsilat işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Tecil ve taksitlendirme sigorta veya İl Müdürlüklerince yapılacağından, borçlunun birden fazla sigorta veya il müdürlüğünde borcunun bulunması halinde her sigorta veya il müdürlüğüne ayrı ayrı talepte bulunulacaktır.

 

C- BAŞVURU ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER :

Söz konusu taksitlendirmeden yararlanmak için son müracaat tarihi 31.05.2001 tarihi olduğundan, bu tarihe kadar müracaat etmemiş borçluların bu tarihten sonraki bir tarihte geciken süredeki aylık taksitleri tecil faizi ile birlikte ödemesi halinde bile bu talepleri kabul edilmeyecektir.

İşverenlerden 6183 sayılı Kanunun 48. maddesi uyarınca teminat alınması ( 1 milyara kadar olan borçlar hariç) gerektiğinden, müracaat tarihine (31.05.2001) kadar teminat alınması işlemleri tamamlanmamış olmakla birlikte aylık taksitlerin ödenmesine devam edilecektir.

Cebri takibat nedeniyle daha önce haciz edilmiş mallar tecil ve taksitlendirilecek borçlar için; teminat olarak kabul edilecek, talep edilmesi halinde yerine başkaca teminat gösterilebilecektir.

İşverenlerin taksit tutarlarını ödemelerinde herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaları için borçlarına karşılık alınan teminat da göz önünde bulundurularak, talep etmeleri halinde daha önce haklarında uygulanan istihkak,mevduat,maaş,kira vs. gibi üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklara uygulanan hacizler ilk taksitin ödenmesinden sonra kaldırılabilecektir.

Bu taksitlendirmeden yararlanmak üzere başvuranların, uygulama süresi içerisinde (18 ay) icra takipleri ile ceza ve hukuk davalarına devam edilmeyecek ancak, icra takiplerinin düşmemesi için gerekli tedbir alınacaktır. Açılmış bulunan ceza ve hukuk davalarında mahkemeye borçlular tarafında kurumumuza olan borçlarının kendilerine tanınan ödeme kolaylığından faydalanılarak ödemede bulunduklarından bahisle son ödeme tarihine kadar davalara devam edilmemesi yolunda beyanda bulunulacaktır.

 

D- TECİL FAİZİNİN HESAPLANMASI :

Tecil kapsamına alınacak borç asıllarına vade tarihlerinden müracaat tarihine kadar hesap edilecek gecikme zammı dahil edilerek (kanuni faiz dışındaki) toplam borç üzerinden yıllık % 3 oranına göre tecil faizi hesaplanacaktır.

Toplam borç 18 ay eşit taksite bölünecek, bulunan taksit miktarlarına uygulanacak tecil faizi, hazırlanacak ödeme planındaki ödeme tarihi itibariyle gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır.
Son Müracaat tarihi 31.05.2001 tarihi olmakla beraber bu tarihten önce müracaat ederek ilk taksitin de ödenmesi halinde bu gibi borçlular için Mayıs ayı için ay kesirlerinin bölünememesi nedeniyle gecikme zammı tahakkuk ettirildiğinden tecil faizi alınmaması gerekmektedir.

18 aylık sürenin hesabında; işverenin müracaat ettiği 2001/Mayıs ayı içerisinde ilk taksitin ödemiş olması halinde bu ay hesaba katılarak 18 aylık ödeme planının buna göre yapılması gerekmektedir.
İlk taksit ödemelerini Haziran ayı içinde yapacak borçlular için tecil faizinin başlangıcı 1 Haziran 2001 olacaktır.

Taksitlerin yapılan ödeme planındaki ödeme gününde ödenmesi şart olmamakla birlikte o ay içinde taksitin ödenmesi gerekmektedir.

18 aylık ödeme planının her borç türü için ayrı ayrı düzenlenmesi, aylık taksitler tahsil olunduğunda mahsubunun 16 -180 Ek sayılı Genelgenin ; " Tecilde Mahsup " başlıklı bölümünde açıklanan esaslara göre yapılması gerekmektedir.


E- BORÇLARIN TESPİTİ:

Kurum kayıtlarına göre 31.05.2001 tarihinden önce idari para cezası tahakkuk yada tebliğinin yapılması gerektiği halde herhangi bir sebeple yapılamayan ve tahakkuk ve tebliğ işlemleri 31.05.2001 tarihinden sonra gerçekleştirilen, 31.05.2001 tarihinden önce düzenlenmiş olmasına rağmen zamanın da değerlendirilmeyen Sigorta Müfettiş raporlarına veya diğer denetim elemanlarınca düzenlenen tutanaklara istinaden 31.05.2001 tarihinden sonra tahakkuk ve tebliğ edilecek prim, gecikme zammı ve idari para cezalarının da bu taksitlendirme işleminden yararlandırılması gerekmektedir.


Bu bakımdan Ünitelerimizde birikmiş ve henüz işlemi yapılmamış bu nitelikte evrakların gereğinin derhal yapılması icap etmektedir. Dolayısıyla 2001/Mayıs ayından itibaren işverenlere tebliğ edilecek olan yalnızca bu gibi prim, gecikme zammı ve idari para cezaları için işverenlerin söz konusu taksitlendirmeden yararlanmak üzere müracaatları üzerine yapılan ödeme tarihi ile bu taksitlendirmenin son ödeme günü olarak öngörülen 30.11.2002 tarihleri arasında kalan aylar nazara alınarak prim, gecikme zammı ve idari para cezası borcunun tamamının bu süre içinde ( kalan aylarda ) eşit taksitler halinde tahsil edilmesi gerekmektedir.

17.11.1995 tarih ve 16-118 Ek sayılı Genelge uyarınca işveren servislerince işyeri dosyası üzerinde yapılmakta olan ilk değerlendirme sonucunda yeterli işçilik bildirilmesi anlaşılan işverenlerden müfettiş incelemesi istenilmemesi hususunda düzenlenen taahhütname sonucunda fark işçilik tutarı üzerinden alınan meblağ prim niteliğinde bir borç olmadığından, bu taksitlendirme kapsamında düşünülmeyecektir.